Polícia pátra

Ak máte informácie, pomôžte pri objasňovaní dopravnej nehody

Dňa 28. mája 2018 v čase okolo 16.00 hod. došlo na ceste 1/18 k dopravnej nehode, pri ktorej bol zranený cyklista.

Cyklista jazdil po štátnej ceste 1/18 v smere z Liptovského Hrádku na Liptovský Mikuláš pričom, približne 50 m pred križovatkou na obec Beňadiková, bol zachytený motorovým vozidlom bližšie nezisteného typu, farby a evidenčného čísla, následkom čoho cyklista spadol na krajnicu cesty. Vodič vozidla z miesta bez zastavenia odišiel a nesplnil si povinnosti účastníka dopravnej nehody.

V súvislosti s objasňovaním uvedenej dopravnej nehody dopravní policajti žiadajú svedkov, aby akékoľvek informácie k uvedenej dopravnej nehode oznámili na Okresnom dopravnom inšpektoráte, ul. Komenského 841 v Lipt. Mikuláši alebo na bezplatnej policajnej linke 158.

V prípade dopravnej nehody ukladá zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke vodičom aj účastníkom dopravnej nehody niekoľko povinností:

 

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, zdržať sa požitia alkoholu alebo inej  návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku.

 

Účastník dopravnej nehody, teda osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode je povinný ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu, urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou. Až do príchodu policajta je povinný zotrvať na mieste dopravnej nehody alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Zároveň sa musí zdržať konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky na mieste dopravnej nehody, umožniť obnovenie cestnej premávky, preukázať svoju totožnosť na požiadanie iného účastníka dopravnej nehody, bezodkladne upovedomiť osobu, ktorá nie je účastníkom dopravnej nehody o hmotnej škode, ktorá jej bola spôsobená dopravnou nehodou, a oznámiť jej svoje osobné údaje; ak to nie je možné, upovedomenie a oznámenie zabezpečí prostredníctvom Policajného zboru. Ak je to nevyhnutné na uvoľnenie alebo na ošetrenie zranenej osoby alebo na obnovenie cestnej premávky, účastník DN môže premiestniť vozidlá, pritom je však povinný vyznačiť postavenie vozidiel po dopravnej nehode, situáciu a stopy.