PožiareVýzvy

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 19.7.2017 od 10:00 hod. – do odvolania.

Fyzickým osobám sa zakazuje najmä:

• fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

• vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov

• spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme

Je zakázané vykonávať činnosti spojené so spaľovaním horľavých látok na voľnom priestranstve.