Zaujímavosti

Cesta v Demänovskej Doline je pripravená na Svetový pohár

Žilinský samosprávny kraj realizoval v roku 2023 na ceste II/584 v regióne Liptov
stavebné úpravy za viac ako 2 mil. eur. Rekonštrukcia prebiehala na vybraných úsekoch
cesty v Demänovskej Doline a Liptovských Matiašovciach – Huty. Súčasťou
rekonštrukcie a modernizácie bola rekonštrukcia oporného múru a sanácia telesa cesty.
V obci Demänovská Dolina bol pod cestou II/584 vybudovaný železobetónový oporný
múr v dĺžke 70 metrov s výškou steny 2 – 3 m (v km 55,950 – 56,020), ktorý nahradil
pôvodný kamenný oporný múr z 50tych rokov minulého storočia. Oporný múr je jedinečný
svojím dekorom s oválnym žulovým kameňom, ktorý je citlivo prispôsobený okolitej prírode.
Zrekonštruovaný bol aj priľahlý úsek cesty, v dĺžke 100 metrov. „Realizácia prác bola časovo
ohraničená, s ohľadom na  neresenie rýb v mesiacoch apríl-máj a september-október, kedy
bola premávka presmerovaná do jedného jazdného pruhu a riadená svetelnou signalizáciou,“
informuje Gabriela Tisoňová, riaditeľka odboru dopravy ŽSK. Stavebné práce prebiehali 4
mesiace, v celkovej výške 392 tisíc eur s DPH.
V intraviláne obce Demänovská Dolina prebiehala aj sanácia telesa cesty (v ckm 59,138-
59,213). Sanovaný bol pravostranný svah telesa cesty, v dĺžke 70 metrov, pomocou
veľkopriemerových vŕtaných železobetónových pilót, priemeru 600 mm, ukotvených do
železobetónového venca, ktorý je zastabilizovaný zemnými lanovými kotvami. Okrem
samotného múru bola realizovaná aj výmena konštrukčných vrstiev vozovky na celú šírku,
v dĺžke 90 metrov. „Rekonštrukciou sme zabezpečili odvodnenie ľavostrannej priekopy,
v dĺžke 200 metrov, s dobudovaním dvoch vtokových horských vpustov a rúrových
priepustov,“ doplnila Tisoňová. Stavba bola realizovaná v priebehu 5 mesiacov v celkovej
sume 420 tisíc eur s DPH.
Finančne najvýraznejšou investíciou bolo zosilnenie povrchu cesty a výmena
bezpečnostných zariadení (v ckm 54,194-55,950 a 56,020-56,950). Rekonštruované boli 2
úseky cesty, v celkovej dĺžke 2,7 km. Zrealizovaná bola výmena konštrukčných vrstiev
vozovky, 10 ks nových rúrových priepustov so železobetónovými čelami, odvodňovacími
priekopami, v dĺžke 1,8 km. V celom úseku boli vymenené bezpečnostné oceľové zvodidlá.
Celkové náklady rekonštrukcie týchto 2 úsekov cesty boli vo výške 818 tisíc eur s DPH.
Zhotoviteľ stavbu realizoval v trvaní 7 mesiacov.

V tomto roku  prebiehala aj rekonštrukcia telesa cesty II/584 Huty – Liptovské
Matiašovce, vpravo. Uvedenú stavbu zhotoviteľ realizoval v trvaní 4-och
mesiacov, v celkovej cene 393 tisíc eur s DPH. Účelom rekonštrukcie tohto úseku cesty,
v dĺžke 78 metrov bola výstavba železobetónového oporného múru pod cestou pre
zabezpečenie stability telesa cesty a následne rekonštrukcia všetkých konštrukčných vrstiev
vozovky. Doplnené bolo zábradelné zvodidlo, a odvodňovacia priekopa medzi vozovkou
a rímsou oporného múru pre zabezpečenie odtoku vody z vozovky do terénu, mimo úsek
steny oporného múru.
Vďaka eurofondom sme v roku 2023 zrealizovali rekonštrukciu cesty II/584 v celkovej
dĺžke 2 968 metrov, s vybudovaním oporných múrov v dĺžke 218 metrov, v celkovej
výške 2,02 mil. EUR s DPH.
Na rok 2024 je na ceste II/584, v k. ú. Liptovské Matiašovce smer Huty, pripravená
rekonštrukcia v celkovej dĺžke 3 km, vo výške 424 tisíc eur s DPH. Rekonštrukciou sa
dosiahne zosilnenie telesa cesty, výmena asfaltového krytu vozovky a zvýši bezpečnosť
v kritických úsekoch cesty, najmä v nebezpečných zákrutách.

Rekonštrukcia a modernizácia vybraných úsekov na ceste II/584 bola financovaná
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), s 5% spoluúčasťou ŽSK
vo výške 101 150 eur s DPH. Erika Jurinová, predsedníčka ŽSK: „Sme radi, že sa podarilo
ukončiť stavebné práce ešte pred začatím zimnej sezóny. Ide o naozaj veľkú investíciu (pozn. 2
mil. 023 tis. eur) a verím, že pre vodičov bude jazda týmto úsekom plynulejšia, a hlavne
bezpečnejšia a to nielen počas nadchádzajúcej zimnej sezóny, ale celoročne. Dovolím si
pripomenúť, že v Jasnej sa v januári 2024 uskutoční Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní a
cesta bude naozaj vyťažená. Ideme ďalej a v roku 2024 máme naplánované ďalšie
rekonštrukcie, samozrejme nielen na spomínanej ceste II/584, ale v rámci celého Žilinského

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *