Aktuálne z hôrZaujímavosti

PRAVIDLÁ SPRÁVANIA SA NA SVAHU – BIELY KÓDEX

S príchodom zimy, prichádza aj naša obľúbená lyžovačka a s ňou evidujeme žiaľ, aj úrazy. Niektorým nevieme predísť, no svojim správaním ich môžeme aspoň minimalizovať. Preto vám prinášame článok, v ktorom sa dozviete, čo je to „Biely kódex“ ktorým nazývame pravidlá na zjazdovke.

Čo je „Biely kódex“?


Je to slangový výraz neformálnych pravidiel a etikety pre správanie sa lyžiarov na zjazdovke. Tieto pravidlá sú zamerané na bezpečnosť a rešpektovanie lyžiarov pohybujúcich sa na svahu. Biely kódex je stále formálne neoficiálnym, no veľmi dôležitým pravidlom v lyžiarskych strediskách.
Nie je síce vymožiteľný štátnou mocou, no zriaďovateľ strediska má právo podľa vášho správania na svahu odobrať vám skipas, a teda zakázať lyžovanie.


Kedy sa zaväzujete ho dodržiavať?


Väčšina lyžiarskych stredísk informuje o tom, že kúpou skipasu sa zaväzujete dodržiavať tieto pravidlá, teda Biely kódex. Pri kúpe sklipasu online informujú o akceptovaní zmluvných podmienok, v ktorých je Biely kódex jasne uvádzaný. Taktiež majú na svojich webových stránkach rozpísané, čo Biely kódex znamená a kto sa ním má riadiť. Tieto pravidlá je povinný dodržiavať každý lyžiar s platným skipasom. Iní ľudia na zjazdovke nemajú čo robiť (okrem personálu alebo záchranárov)!

Biely kódex – pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

 1. OHĽADUPLNOSŤ K INÝM OSOBÁM – Každý lyžiar a snoubordista (ďalej len „lyžiar“) je
  povinný správať sa tak, aby neohrozil život, zdravie alebo majetok, alebo nespôsobil
  škodu sebe alebo inému.
 2. OVLÁDANIE RÝCHLOSTI A SPÔSOBU JAZDY – Každý lyžiar musí mať prehľad pred sebou.
  Každý lyžiar musí prispôsobiť jazdu a rýchlosť jazdy povahe a stavu lyžiarskej trate a
  svojim schopnostiam a možnostiam, terénu, poveternostným a snehovým podmienkam,
  ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati.
 3. VOĽBA SMERU JAZDY – Lyžiar je povinný smer jazdy voliť tak, aby neohrozil pred ním
  jazdiaceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný
  odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre smer a spôsob jazdy.
 4. PREDBIEHANIE – Predbiehať možno sprava aj zľava tak, aby predbiehaný lyžiar mal
  dostatočný priestor pre smer aj spôsob jazdy.
 5. VJAZD NA TRAŤ A ROZJAZD PO ZASTAVENÍ – Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo
  po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo
  zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil seba ani iných.
 6. ZASTAVENIE A STÁTIE – Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúžených a
  neprehľadných častiach lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, musí takéto miesto čo
  najrýchlejšie opustiť.
 7. VÝSTUP A ZOSTUP – Osoba, ktorá stúpa alebo schádza po lyžiarskej trati, musí použiť
  okraj lyžiarskej trate.
 8. REŠPEKTOVANIE OZNAČENIA A POKYNOV – Každý lyžiar musí dodržiavať označenie na
  lyžiarskej trati a dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi
  prevádzkovateľa lyžiarskej trate.
 9. POSKYTNUTIE POMOCI – Pri úraze na lyžiarskej trati je každý lyžiar povinný podľa svojich
  schopností a možností poskytnúť pomoc a bezodkladne oznámiť úraz prevádzkovateľovi
  lyžiarskej trate a/alebo Horskej záchrannej službe a/alebo inej oprávnenej osobe
  (lyžiarska služba, orgán verejnej správy), zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci
  povereným zamestnancom prevádzkovateľa a/alebo Horskou záchrannou službou.
 10. BEZPEČNOSŤ LYŽIARSKEJ VÝSTROJE – Lyžiar môže používať lyžiarsku výstroj len v stave, v
  ktorom výrobca zaručuje bezpečnosť pri používaní výrobku a zabezpečenú proti
  samovoľnému uvoľneniu lyže alebo inej súčasti lyžiarskej výstroje.
 11. OSOBITNÁ BEZPEČNOSŤ – Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť
  si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
 12. PREUKÁZANIE TOTOŽNOSTI – Ak došlo na lyžiarskej trati k nehode, každý účastník,
  prípadne svedok nehody je povinný preukázať základné údaje o svojej osobe Horskej
  záchrannej službe, lyžiarskej službe, orgánu verejnej moci alebo zamestnancom
  prevádzkovateľa.
 13. VSTUP NA LYŽIARSKE TRATE – Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku
  trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá poskytuje pomoc zranenému, len so súhlasom
  prevádzkovateľa. Pred zahájením a po skončení prevádzky dopravných zariadení je vstup
  na lyžiarske trate a lyžiarske trasy zakázaný – hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami
  snežných diel a od strojov upravujúcich trate, najmä navijákových s rozvinutým lanom!
 14. ORGANIZOVANÁ ČINNOSŤ (VYÚČBA LYŽOVANIA/SNOUBORDINGU) – osoba, ktorá
  organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako
  pätnásť rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne
  umiestnené reflexné bezpečnostné prvky.
 15. Prvá výučba lyžovania / snowbordingu – Prvú výučbu lyžovania / snowbordingu (t.j.
  výučba, pri ktorej lyžiar nevyužíva vleky, resp. dopravné zariadenie a výučba sa realizuje
  opakovaným peším stúpaním po lyžiarskom svahu) je nutné realizovať mimo nevhodných
  miest, kde by mohli spôsobiť kolíziu s lyžiarmi.
 16. REKLAMNÉ A PODNIKATEĽSKÉ ÚČELY NA ZJAZDOVKÁCH – Bez súhlasu prevádzkovateľa
  platí zákaz využívania lyžiarskych tratí, lyžiarskych trás a dojazdových lyžiarskych plôch na
  reklamné účely (napr. umiestňovanie predajných stánkov, reklamných zariadení a iné).

Bez súhlasu prevádzkovateľa a príslušných povolení platí zákaz výkonu podnikateľskej či inej zárobkovej činnosti.
Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.


Zdroj: HZS.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *